Zasady funkcjonowania Klubu „Centrum Formy” w warunkach sanitarno-epidemiologicznych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (poz. 367) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Klub będzie dostępny wyłącznie w przypadku:
  • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
  • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
 2. Okoliczności, o których mowa w pkt. 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową̨ organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.
 3. Osoby, chcące skorzystać z usług Klubu, będą zobowiązanie do przedstawienia dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.
 4. W Klubie „Centrum Formy” w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż1 osoba na 15 m2 z wyłączeniem obsługi, tj. pracowników oraz trenerów.
 5. Recepcja Klubu weryfikuje liczbę osób korzystających z usług Klubu . Przekroczenie limitu osób, zgodnie z ust. 4, stanowić będzie podstawę odmowy wpuszczenia do Klubu.
 6. Klub zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych lub korzystającym z Klubu lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 7. Z usług Klubu nie mogą skorzystać osoby, które:
  • obserwują u siebie objawy infekcji lub choroby zakaźnej,
  • w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie COVID-19,
  • w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 8. Wejście na teren Klubu jest równoznaczne z oświadczeniem o braku ww. przeciwwskazań do korzystania z usług Klubu
 9. Osoba, która skorzystała z usług Klubu, i w ciągu 14 dni od ostatniej wizyty została objęta kwarantanną, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Klubu za pośrednictwem telefonu bądź wiadomości e-mail
 10. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające z Klubu lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt lub zajęcia sportowe
 11. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, za którą uznaje się dystans min. 1,5 m
 12. Na terenie Klubu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, z wyjątkiem czasu odbywania aktywności na siłowni lub w trakcie zajęć.
 13. Na terenie Klubu dopuszcza się przemieszczanie wyłącznie w celu przebrania się, odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC. Zakazuje się przemieszczania pomiędzy salami podczas trwania zajęć.
 14. Klub zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego.
 15. Zajęcia na siłowni oraz zajęcia fitness odbywać się będą zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć, dostępnym w recepcji.
 16. Osoby chcące skorzystać z usług Klubu zobowiązane są do zapisania się do konkretnej grupy, zgodnie z grafikiem zajęć.
 17. Czas trwania zajęć na siłowni ustala się na 1 godzinę i 45 minut. Po tym czasie następuje 15 minut przerwy przeznaczonej na dezynfekcję i wietrzenie sali, dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych oraz ograniczenie kontaktu między osobami wychodzącymi i wchodzącymi.
 18. Czas trwania zajęć fitness ustala się na 45 minut. Po tym czasie następuje 15 minut przerwy przeznaczonej na dezynfekcję i wietrzenie Sali oraz ograniczenie kontaktu między osobami wychodzącymi i wchodzącymi.
 19. Trener monitoruje czas pozostały do końca zajęć i informuje osoby ćwiczące o zbliżaniu się do końca czasu.
 20. Na terenie siłowni w strefie cardio pozostają wyłączone z użytku: co drugi sprzęt w postaci bieżni i rowerów, celem zachowania bezpiecznej odległości między ćwiczącymi.
 21. Wyłączone z użytku pozostają sprzęty Vacuwell i VacuwellActiv.
 22. Po zakończeniu zajęć zaleca się skrócenie do minimum czasu przebywania w szatni i niezwłoczne opuszczenie Klubu celem uniknięcia gromadzenia się osób.
 23. Każdy korzystający z usług Klubu jest zobowiązany do używania wyłącznie swojego ręcznika.
 24. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji.
 25. Po zakończeniu użytkowania szafek należy je zdezynfekować.
 26. Osoby, które w rażący lub uporczywy sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez pracownika lub trenera i w konsekwencji mogą zostać poproszone o niezwłoczne opuszczenie Klubu.