Zasady funkcjonowania Klubu „Centrum Formy” w warunkach sanitarno-epidemiologicznych

 1. W Klubie „Centrum Formy” w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m2. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych
 2. Recepcja Klubu weryfikuje liczbę osób korzystających z usług Klubu . Przekroczenie limitu osób, zgodnie z pkt. 1, stanowić będzie podstawę odmowy wpuszczenia do Klubu.
 3. Klub zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych lub korzystającym z Klubu lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 4. Z usług Klubu nie mogą skorzystać osoby, które:
  1. obserwują u siebie objawy infekcji lub choroby zakaźnej,
  2. w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie COVID-19,
  3. w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 5. Wejście na teren Klubu jest równoznaczne z oświadczeniem o braku ww. przeciwwskazań do korzystania z usług Klubu
 6. Osoba, która skorzystała z usług Klubu, i w ciągu 14 dni od ostatniej wizyty została objęta kwarantanną, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Klubu za pośrednictwem telefonu bądź wiadomości e-mail
 7. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające z Klubu lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt lub zajęcia sportowe
 8. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, za którą uznaje się dystans min. 1,5 m
 9. Na terenie Klubu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, z wyjątkiem czasu odbywania aktywności na siłowni lub w trakcie zajęć.
 10. Na terenie Klubu dopuszcza się przemieszczanie wyłącznie w celu przebrania się, odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC. Zakazuje się przemieszczania pomiędzy salami podczas trwania zajęć.
 11. Na terenie siłowni w strefie cardio pozostają wyłączone z użytku: co drugi sprzęt w postaci bieżni i rowerów, celem zachowania bezpiecznej odległości między ćwiczącymi.
 12. Po zakończeniu zajęć zaleca się skrócenie do minimum czasu przebywania w szatni i niezwłoczne opuszczenie Klubu celem uniknięcia gromadzenia się osób.
 13. Każdy korzystający z usług Klubu jest zobowiązany do używania wyłącznie swojego ręcznika.
 14. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji.
 15. Po zakończeniu użytkowania szafek należy je zdezynfekować.
 16. Osoby, które w rażący lub uporczywy sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez pracownika lub trenera i w konsekwencji mogą zostać poproszone o niezwłoczne opuszczenie Klubu.