1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Klub będzie dostępny wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz osób ćwiczących w ramach zorganizowanych zajęć sportowych, w ustalonych grafikach.
 2. Osoby, chcące skorzystać z usług Klubu oraz zajęć sportowych, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia, że są osobami uprawiającymi sport w ramach współzawodnictwa sportowego i uczęszczają na siłownię lub zajęcia sportowe w Klubie celem przygotowania się do zawodów sportowych lub uczestniczą w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów zgodnie z grafikiem.
 3. Regulamin zawodów sportowych organizowanych przez Centrum Formy oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w recepcji Klubu.
 4. W Klubie „Centrum Formy” może przebywać jedna osoba na 10m kw.
 5. Pracowników oraz trenerów nie wlicza się do ogólnej liczby korzystających z Klubu, wskazanych w pkt. 4.
 6. Recepcja Klubu weryfikuje liczbę osób korzystających z usług Klubu i uczestniczących w zajęciach sportowych oraz prowadzi listę tych osób. Przekroczenie limitu osób, wskazanego w pkt. 4, stanowić będzie podstawę odmowy wpuszczenia do Klubu na dane zajęcia sportowe.
 7. Na terenie Klubu udostępnione są środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego.
 8. Z usług Klubu nie mogą skorzystać osoby, które:
  • obserwują u siebie objawy infekcji lub choroby zakaźnej,
  • w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie COVID-19,
  • w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 9. Wejście na teren Klubu jest równoznaczne z oświadczeniem o braku ww. przeciwwskazań do korzystania z usług Klubu.
 10. Osoba, która skorzystała z usług Klubu, i w ciągu 14 dni od ostatniej wizyty została objęta kwarantanną, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Klubu za pośrednictwem telefonu bądź wiadomości e-mail.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające z Klubu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając Klub lub zajęcia sportowe.
 12. Na terenie Klubu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, z wyjątkiem czasu odbywania aktywności na siłowni lub w trakcie zajęć.
 13. Na terenie Klubu dopuszcza się przemieszczanie wyłącznie w celu przebrania się, odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC. Zakazuje się przemieszczania pomiędzy salami podczas trwania zajęć.
 14. Zajęcia na siłowni oraz zajęcia fitness odbywać się będą zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć, dostępnym w recepcji i na stronie internetowej www.centrumformy.pl
 15. Osoby chcące skorzystać z usług Klubu zobowiązane są do zapisania się do konkretnej grupy, zgodnie z grafikiem zajęć poprzez stronę internetową www.centrumformy.pl (zakładka zapisy na zajęcia) lub w Recepcji Klubu.
 16. Czas trwania zajęć na siłowni ustala się na 1 godzinę i 45 minut. Po tym czasie następuje 15 minut przerwy przeznaczonej na dezynfekcję i wietrzenie sali, dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych oraz ograniczenie kontaktu między osobami wychodzącymi i wchodzącymi.
 17. Czas trwania zajęć fitness ustala się na 50 minut. Po tym czasie następuje 30 minut przerwy przeznaczonej na dezynfekcję i wietrzenie Sali oraz ograniczenie kontaktu między osobami wychodzącymi i wchodzącymi.
 18. Trener monitoruje czas pozostały do końca zajęć i informuje osoby ćwiczące o zbliżaniu się do końca czasu.
 19. Na każdą grupę ćwiczących przewidziany jest jeden trener.
 20. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, za którą uznaje się dystans 1,5 m.
 21. Po zakończeniu zajęć zaleca się skrócenie do minimum czasu przebywania w szatni i niezwłoczne opuszczenie Klubu celem uniknięcia gromadzenia się osób.
 22. Każdy korzystający z usług Klubu jest zobowiązany do używania wyłącznie swojego ręcznika.
 23. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji.
 24. Po zakończeniu użytkowania szafek należy je zdezynfekować.
 25. Osoby, które w rażący lub uporczywy sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez pracownika lub trenera i w konsekwencji mogą zostać poproszone o niezwłoczne opuszczenie Klubu.
 26. Przerwa techniczna w dni powszednie od godz. 12 do 14
 27. Osoby obserwujące u siebie jakiekolwiek objawy choroby proszone są o pozostanie w domu.