§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego, i określa prawa i obowiązki Klientów CENTRUM FORMY – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Toruniu przy ul. Lelewela 33.
2. Klientem Klubu może być każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu biletu jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub.
3. Klientem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Osoba niepełnoletnia która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
5. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

§ 2
KARNETY

1. Kupując bilet lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.
2. Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług wynikających z działalności Centrum Formy w określonym czasie, po upływie którego automatycznie traci on ważność.
3. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
4. Karnety Klubu CENTRUM FORMY są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Pracownicy Centrum Formy mają prawo poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę będzie traktowana jako rażące naruszenie regulaminu Klubu. W określonych przypadkach, po zbadaniu wszystkich okoliczności, takie postępowanie może skutkować unieważnieniem karnetu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
5. Przy zakupie karnetu Student lub Senior Klient może zostać poproszony o okazanie stosownego dokumentu uprawniającego do jego zakupu(np. legitymacja studencka, dowód osobisty).
6. Ze zniżki studenckiej mogą korzystać osoby będące uczniami lub studentami do 26 roku życia.
7. Karnety SENIOR przeznaczone są dla osób od 65 roku życia.
8. Posiadacze Kart typu Multisport, Fitprofit, Oksystem mają obowiązek legitymowania się dowodem tożsamości przed rejestracją wejścia.

§ 3
KWESTIE ZDROWOTNE

1. Klient, u którego występują przeciwwskazania medyczne (jakiejkolwiek natury, wynikające z jakiegokolwiek źródła) powinien bezwzględnie powstrzymać się od wszelkich aktywności, które mogłyby zagrozić jego zdrowiu lub bezpieczeństwu. W takich wypadkach Klient powinien zrezygnować z uczestnictwa w ćwiczeniach, zajęciach oraz z korzystania z urządzeń i pozostałych usług Klubu.
2. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach.
3. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub będący w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
4. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć lub ćwiczeń Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
5. Przed rozpoczęciem danej aktywności, Klient powinien przeprowadzić adekwatną rozgrzewkę (lub inne właściwe czynności przygotowawcze).
6. Personel Klubu pozostaje otwarty na wszelkie pytania, uwagi i zgłoszenia Klientów.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

1. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Rregulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji, bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
2. Sprzęt używany w Klubie spełnia wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
3. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt personelowi Klubu.
5. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu.
6. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
7. W CENTRUM FORMY bezwzględnie należy stosować obuwie sportowe zamienne, czyste z suchą podeszwą, strój sportowy oraz ręcznik. Brak jednej z wymienionych wyżej rzeczy skutkuje niemożnością skorzystania z usług Klubu.
8. Klienci zobowiązani są do:

zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych
poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu
dbania o porządek(odkładania sprzętu po zakończonym treningu)
dbania o czystość i higienę (wytarcia urządzenia, na którym się ćwiczyło dostępnym na sali płynem dezynfekującym)

9. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego. Osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
10. Za zakłócanie porządku, spowodowanie zniszczeń lub uszkodzeń mienia Klubu i pomieszczeń, nieprzestrzeganie Regulaminu CENTRUM FORMY, stosownie do okoliczności, współpraca z Klientem może zostać natychmiast zerwana.
11. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i spożywania środków odurzających, dopingujących, sterydów, narkotyków oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne, przychodzenia po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
12. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego, nie mogą ich wykonywać w Klubie o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z właścicielem Klubu.
13. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody właściciela Klubu.

§ 5
REGUŁY PRZECHOWYWANIA RZECZY

1. CENTRUM FORMY udostępnia swoim Klientom w sposób nieodpłatny zamykane szafki.
2. Szafki służą do przechowywania rzeczy codziennego użytku. Szafki nie służą przechowywaniu rzeczy wartościowych typu: portfele, dokumenty, telefony komórkowe, zegarki, biżuteria inne temu podobne.
3. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz rzeczy w szafce, do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu. Klient, w czasie korzystania z Klubu powinien sprawować nadzór nad otrzymanym kluczem.
4. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczy do domu lub pozostawianie w szafkach rzeczy przez okres dłuższy niż czas ćwiczeń. W przypadku zgubienie kluczyka Klub może pobrać opłatę w wysokości 20 zł (która to suma stanowi minimalny koszt siłowego otwarcia szafki, a następnie przywrócenia jej do stanu poprzedniego).
5. Jeżeli po zakończeniu godzin pracy Klubu, w szatni pozostawione będą rzeczy, których właściciela nie sposób ustalić, ze względów higienicznych, Klub zmuszony będzie wyrzucić lub w inny sposób zutylizować pozostawione w ten sposób przedmioty.
6. Klub nie będzie mógł ponosić odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów, przechowywanych niezgodnie z Regulaminem.

§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z BIEŻNI PODCIŚNIENIOWYCH

1. Osoby Korzystające z bieżni podciśnieniowych yacuwell I yacuwell actiy dokonując zakupu karnetu lub jednorazowego wejścia, potwierdzają tym samym, że ich stan zdrowia pozwala na trening w tych urządzeniach oraz, że zapoznały się z przeciwwskazaniami medycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.centrumformy.pl oraz dostępnymi w recepcji Centrum Formy.
2. Posiadacze Kart typu Multisport, Fitprofit, Oksystem (lub innych analogicznych, które są aktualnie honorowane) mogą korzystać z bieżni yacuwell actiy, tylko jeśli dokonają zakupu jednorazowego wejścia lub karnetu.

§ 7
ZAJĘCIA GRUPOWE ZORGANIZOWANE

1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych, Klient ma obowiązek dokonać wcześniejszej rezerwacji w recepcji Klubu, telefonicznie lub z użyciem aplikacji gymmanager (centrumformy.gymmanager. com. pl).
2. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku, po dokonaniu indywidualnej oceny sprawy, Klub ma prawo:
uznać wejście za wykorzystane – w przypadku karnetów wejściowych
obciążyć Klienta zryczałtowaną opłatą w wysokości 10 zł
zablokować możliwość zapisu na zajęcia zorganizowane przez okres kolejnych 14 dni.

1. O pierwszeństwie udziału w zajęciach zorganizowanych decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stawić się w Klubie co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli tego nie uczyni rezerwacja przepada i na zajęcia wpuszczane są osoby z listy rezerwowej.
3. W przypadku zakupu przez Klienta karnetu z określoną ilością wejść, za każdą godzinę zajęć grupowych pobierane jest jedno wejście.
4. Posiadacze kart typu Fitprofit, Oksystem(lub innych analogicznych, które są aktualnie honorowane) mogą w danym dniu korzystać tylko raz z zajęć grupowych. W przypadku chęci uczestniczenia w więcej niż jednych zajęciach dziennie, obowiązuje ich zakup wejściówki lub karnetu.
5. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych, mogą wystąpić zmiany planu zajęć zorganizowanych, zmiany instruktora oraz likwidacja grup, w których na zajęcia zapisanych jest poniżej 5 osób. Klub będzie w miarę możliwości informował o wszelkich tego rodzaju zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8
POSTANOWIENIE REKLAMACYJNE

1. Każdy Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Klubu.
2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: silowniacentrum@wp.pl
3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:
dane identyfikujące zgłaszającego;
opis problemu;
oczekiwany sposób rozwiązania;
sposób otrzymania odpowiedzi (np. adres e-mail).
4. Klub rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Informujemy, że Klient będący Konsumentem (czyli będący osobą fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: www.centrumformy.pl
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.centrumformy.pl, lub ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
3. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw nabytych przez Klientów, którzy przed ich wprowadzeniem dokonali zakupu biletu jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub